עובדים יקרים,
וועדת הביטוחים בשיתוף נציגי ההסתדרות ממשיכה בפעילותה מול גורמים באוצר למציאת פתרון ארצי לנושא הכיסוי הסיעודי.
נכון להיום, הוארך תוקף הפרק הסיעודי עד סוף השנה הנוכחית, דהיינו עד 31/12/2016.
עם פרסום חוזר אוצר חדש של המפקחת על הביטוח בנושא – נעדכן.

בכל מקרה, גם אם תאושר הארכת הכיסוי הסיעודי ע"י האוצר – ממליצה וועדת הביטוחים לכל עובד לרכוש פוליסת סיעוד לו ולבני משפחתו במסגרת קופות החולים.

כמו כן, אנו מביאים לידיעתכם כי בעקבות שינויי רגולציה במשרד האוצר (עמדת הממונה 2013-39572), בוצע עדכון בפרק הניתוחים בארץ
והחל מתאריך 1.11.2016 הוסרו מן הפוליסה הסעיפים הבאים המתייחסים לקבלת פיצוי:

4.3.7 ניתוח בבית חולים פרטי במימון חלקי או מלא של גורם אחר: בחר המבוטח לבצע את הניתוח בבית חולים פרטי והוצאותיו כוסו במלואן או בחלקן על ידי הביטוח
המשלים של המבוטח בקופת החולים או על ידי ביטוח פרטי אחר, יהיה זכאי המבוטח לפיצוי כדלקמן:
4.3.7.1 במקרה והמבטח לא נדרש להשתתף בעלות שכר רופא מנתח, או בהוצאות בית החולים או בתשלום עבור השתתפות עצמית שנדרש לשלם המבוטח לביטוח
המשלים של קופת החולים, יהיה זכאי המבוטח לפיצוי בגובה 50% ממחירון משרד הבריאות לאותו הניתוח.
4.3.7.2 במקרה והמבטח נדרש להשתתף בעלות שכר רופא מנתח 'או בהוצאות בית החולים, או בתשלום עבור השתתפות עצמית שנדרש לשלם המבוטח לביטוח
המשלים של קופת החולים, יהיה זכאי המבוטח לפיצוי בגובה 25% ממחירון משרד הבריאות לאותו הניתוח.
במידה והניתוח אינו מצוין במחירון משרד הבריאות, יישא המבטח בהתאם לעלויות הנקובות במחירון משרד הבריאות בעבור ניתוח רפואי מקביל או דומה, לגודל הניתוח
או ההליך שבוצע, ובהתאם לשיעורים המפורטים בסעיפים 4.3.7.1-4.3.7.2 לפי העניין.
מובהר כי בכל מקרה העלות הכוללת של הניתוח למבטח, לא תעלה על הסכום שהיה משולם על ידי המבטח לאותו ניתוח לפי בית חולים ומנתח שבהסדר עם המבטח.

4.3.8 ביצוע ניתוח ללא מעורבות המבטח: בחר המבוטח לבצע ניתוח בבי"ח ציבורי והוצאותיו כוסו במלואן על ידי קופת חולים בה הוא חבר, ישלם המבטח למבוטח פיצוי
בסך של עד 522 ש"ח לכל יום אשפוז הקשור בניתוח ולמשך תקופה שלא תעלה על 21 ימים. מובהר כי אשפוז חוזר בעקבות ניתוח יחשב למקרה ביטוח אחד.

מובהר כי החל מתאריך 1.11.2016 לא יינתן פיצוי כספי למבוטח שיבחר לבצע ניתוח במערכת הציבורית, או במקרה של ביצוע ניתוח ללא מעורבות חברת "הפניקס"- כפי שהיה עד היום.

בברכת בריאות שלמה!

חברי וועדת ביטוחים:
ריקי סמנדר, מרכזת הוועדה
יוסי ברבי, נציג חטיבת תל-אביב והשרון
משה מוטולה, נציג חטיבת ירושלים והדרום
אליאב מזגני, נציג חטיבת המרכז
שלומי עמירב, נציג חטיבת המרכז
חגית קורמן, נציגת חטיבת הצפון
פטריס טייב, נציג חטיבות המטה
מירב ביטון, עו"ד, מנהלת מדור ביטוחים

שאול שם-טוב, ענת קובו,
יו"ר וועדת ביטוחים מנהלת עמותת הרווחה